Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Tango Bristol

TangoBristol är en idéell förening som vill ge plats åt den argentinska tangon i alla dess former, från milonguerostilen till den nya experimentella tangonuevon.

§ 1 Föreningens namn, firma och säte

Föreningens namn är ”Föreningen Tango Bristol”. Föreningens firma är ”Tango Bristol”. Föreningen har sitt säte i Sundbyberg. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

§ 2 Föreningens syfte
Föreningens syfte är att främja tango genom att
– Ordna publika dansevenemang där man dansar till tangomusik

– Verka för att föra fram levande tangomusik

- Ge tangomusiker möjligheter spela inför publik
- Ordna kurser och utbildning i tangodans
- Ha en öppenhet inför olika tangouttryck

§ 3 Medlemskap
Envar som stöder föreningens syften samt godtar föreningens stadgar, betalar medlemsavgift och godkänts som medlem av styrelsen kan erhålla medlemskap i föreningen. Medlemskapet upphör om medlem begär utträde eller om medlemsavgiften ej betalats. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt visat sig olämplig kan uteslutas av styrelsen.

§ 4 Föreningens beslutande organ
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Mellan årsmöten är föreningens styrelse företrädande, beslutande och förvaltande organ. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter och väljs på årsmötet. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen sammanträder då någon styrelseledamot så påkallar. Beslut på årsmöten och styrelsemöten fattas med enkel majoritet. Föreningsarbetet sker i enlighet med svensk föreningspraxis.

§ 5 Verksamhetsår och räkenskapsår.
Verksamhetsåret sammanfaller med räkenskapsåret och är kalenderår.

§ 6 Firmateckning
Styrelsen uppdrar åt ett lämpligt antal styrelseledamöter att gemensamt eller var för sig teckna föreningens firma.

§ 7 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper skall granskas av en revisor. Årsredovisning och räkenskaper skall lämnas till revisorn senast 1 februari. Revisionsberättelsen skall avlämnas till styrelsen senast tre veckor före det följande årsmötet. Eventuellt överskott tillfaller verksamheten.

§ 8 Förenings-sammanträden
Föreningens sammanträden är dels det ordinarie årsmötet, som skall hållas före februari månads utgång, dels extra föreningsmöte som kan utlysas av styrelsen eller då minst hälften av medlemmarna så begär. Alla föreningsmedlemmar skall kallas senast 14 dagar före föreningssammanträde, vilket sker skriftligt på Tango Bristols hemsida www.tangobristol.se.

§ 9 Årsmötet
Med årsmöteskallelse skall bifogas dagordningsförslag för årsmötet. På årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1 Val av mötesordförande, mötes-sekreterare samt justerare av mötesprotokollet och av styrelsens samt revisorernas berättelse för det gångna året
2 Fastställande av mötets behöriga utlysande
3 Godkännande av dagordning
4 Föredragning av verksamhetsberättelse
5 Föredragning av ekonomisk berättelse
6 Den gamla styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
7 Revisorernas berättelse om det gångna verksamhetsåret
8 Fråga om och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelseledamöter och suppleanter
10 Val av revisor(er)
11 Val av valberedning, som skall bestå av tre personer
12 Beslut om medlemsavgiften för det verksamhetsår som följer efter det gångna året
13 Behandling av eventuellt inkomna motioner
14 Mötet avslutas

Kommentarer inaktiverade.