Årsmöte

Årsmöte kommer att hållas söndagen den 29 januari 2017 kl. 17:00.

Dagordningen
1 Val av mötesordförande, mötes-sekreterare samt justerare av mötesprotokollet och av styrelsens samt revisorernas berättelse för det gångna året
2 Fastställande av mötets behöriga utlysande
3 Godkännande av dagordningen
4 Föredragning av verksamhetsberättelse
5 Föredragning av ekonomisk berättelse
6 Den gamla styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
7 Revisorernas berättelse om det gångna verksamhetsåret
8 Fråga om och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelseledamöter och suppleanter
10 Val av revisor(er)
11 Val av valberedning, som skall bestå av tre personer
12 Beslut om medlemsavgiften för det verksamhetsår som följer efter det gångna året
13 Behandling av eventuellt inkomna motioner
14 Mötet avslutas

Motioner ska vara inlämnade senast den 3 januari 2017.

Lokal är Café Fåtöljen, Hornsgatan 55, Stockholm.

 

Kommentarer inaktiverade.